Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı Çalıştayı 2015 Sunumları

speaker1Big Data is a phenomenon that is widely misunderstood across the industry. Though it originally has risen as a phrase to demonstrate the increasing amount of data and that is how received the name “Big”, the real life impact of Big Data has become much more complex over time. At the end of the day, every organization wants to analyze their data to get more insight and act on the insight, but the data has not only become much more over time but also complex and dynamic. To make it much more simple, it increases its size exponentially, it changes all the time and it mostly is not represented in a table. If you by any chance miracolously achieved to have a single view of data for instant in time by having the best database of the planet, what are you going to do if you want to make more additions to rows or coloumns? What are you going to do if you want to merge two sperate databases? What if you want to extract a certain portion of the data to make your analysis? And how does that tie with the amount of hardware, storage and licensing costs which increases constantly whereas the performance is not improving inline with your increasing costs?

Sunumu indirmek için tıklayınız

speaker9The Medical Informatics Platform of the Human Brain Project has the challenging task of organizing and presenting a variety of data originating from different hospitals and hospital systems in a unified way, while allowing users to access it following an, as much as possible, uniform structure and terminology, and while protecting patient privacy as imposed by national legislation and institutional ethics. In this talk we present an overview of the Medical Informatics Platform goals and challenges. We more specifically focus on their data integration aspects and analyze preliminary steps taken towards addressing these challenges.

speaker13– Forrester Predictions 2016 – The Government’s Slow Progress

– The Chief Data Officer Crosses The Chasm

– Choose The Right Technologies For Your Big Data Plans

– Fourteen Reasons Why Federal Agencies Must Improve Their Customer Experience

speaker153. platform teknolojilerinden biri olan büyük veri diğer geleneksel veri ortamlarına göre farklı avantajlara sahiptir. Büyük veri, hız, çeşitlilik ve hacim gibi özelliklerinin yanı sıra kurumların daha önce inceleme imkanına sahip olmadığı kapıları açmaktadır.

Bu sunumda, dünyada gerçekleştirilen büyük veri proje örnekleri paylaşılarak diğer kurumların nasıl kazanımlar elde ettikleri anlatılacak ve Türkiye’deki kamu kurumlarının büyük veri algısı üzerinde durulacaktır.

speaker3Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin en önemli sonuçlarından birisi de farklı kaynaklarca üretilen verinin miktarı, çeşitliliği ve üretim hızındaki görülmemiş artıştır. Global ölçekte, veri depolama sistemlerinin kapasitelerinin her 40 ayda bir ikiye katlandığı tahmin edilmektedir. Sensörler, araçlar, bilgisayarlar ve insanlar tarafından üretilen çok büyük miktardaki verinin depolanması, işlenmesi ve analiz edilebilmesi bilinen yaklaşımlarla mümkün olamamaktadır. Geleneksel araçlar ve yöntemlerle işlenemeyecek ve analiz edilemeyecek kadar yüksek hacimli verilere Büyük Veri adı verilmiştir. Bu kavram aynı zamanda büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesi için kullanılan teknolojileri de ifade etmektedir. Bu konuşmada Büyük Veri kavramı ve temel özellikleri tanıtılacak ve büyük verilerin depolanması ve analiz edilmesi için kullanılan açık kaynak teknolojiler anlatılacaktır. NoSQL veritabanları, Dağıtık Dosya Sistemleri, MapReduce programlama gibi popüler kavramlar kısaca izah edilecektir. Büyük Veri analizinin ne anlama geldiği açıklanacak, bunun için kullanılan Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi algoritmalarından bahsedilecek ve başarılı Büyük Veri analizi örnekleri sunulacaktır.

speaker11Kamu hizmetleri, farklılaşan sosyal ve ekonomik gereksinimler sebebiyle karmaşık hale gelmektedir. Kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için rasyonel olarak planlanmaları ve yürütülmeleri gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin sunumunda bilişim sistemlerinden faydalanılması neticesinde kamunun elinde çeşitli nitelikte ve büyüklükte veriler toplanmaktadır. Yürütülen kamu hizmetinin niteliğine göre veriler, anlamlandırıldıkları takdirde somut kamu hizmetini yürüten idare dışında diğer idareler için de önemli bilgiler içerebilmektedir. Kamu hizmetleri bir bütün olarak değerlendirildiği takdirde, kamu otoriteleri arasında sürekli ve pratik şekilde veri ve bilgi paylaşımının yapılması gerekmektedir. Kamusal verilerin salt kamu otoriteleri arasında değil kamu ile özel sektör ile de belirli koşullarda paylaşılması gerekmektedir. Nihayetinde, kamusal veriler mevcut bilgi sistemlerinin işleyemeyeceği kadar geniş ve karmaşık veri kümeleri oluşturmaktadır. Bu verilerin anlamlandırılmasında özel sektörden katkısı yadsınamaz. Ayrıca, bu verilerin paylaşımı ile katma değeri yüksek, yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi mümkündür. Bu çalışmanın amacı kamusal verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla akışkanlığının sağlanmasında Türk hukukunun mevcut durumunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, verileri akışkan hale getirmek için hangi hukuki ilkelere dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl bir usulle veri paylaşımı yapılması konularına etraflıca değinilecektir.

Günümüzde veri görülmemiş büyük bir ölçekte yaratılmakta, toplanmakta ve analiz edilmektedir. Toplu yaşamın speaker2bir çok alanında, veri güdümlü karar verme, yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, düşük kaliteli verinin, Web ortamında ve büyük ölçekli veri tabanlarında yaygın olarak bulunabileceğini işaret etmektedir. Düşük kalitedeki verinin, veri analizi sonuçları üzerinde olumsuz yönde sonuçlar doğurabileceği açıktır. Büyük Veri kavramı için yaygın olarak kullanılan Hacim, Hız ve Çeşitlilik gibi ayırt edici özelliklerin yanı sıra, bir diğer özellik olarak Kalite de önem kazanmaktadır. Bu konuşmada Büyük Verinin Kalitesi üzerinde vurgular yapılacak, Veri Kalitesi değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik yaklaşımlardan bahsedilecektir.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte mobil cihazlar ve bunların kullanımı hızla artmaktadır. Mobil teknolojiler speaker5artık Bulut içerisindeki büyük veri merkezlerine erişebilmekte, tüm verilerimiz Bulutta bulunmakta ve hatta tüm işlemler Bulut üzerinde yapılmaktadır. Milyarlarca cihazın birbirleriyle iletişiminden yüksek miktarda veriler oluşmakta, bu verilerin mahremiyet ihlal edilmeden işlenmesi gerekmektedir. Veriler artık kullanıcı tarafında bulunmadığından kendi kontrolünden çıkmakta, bundan dolayı da yeni güvenlik açıklarına sebebiyet vermektedir. Kişisel ve Kurumsal Bulut kullanımlarında güven modelleri doğal olarak farklılaşmaktadır. Kurumsal müşteriler ve paydaşlarının denkleme istediği şekilde dahil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Bulut’ta güvenlik ve mahremiyet mekanizmalarının incelenmesinde Güven ve Güvenilirlik iki önemli kavram olarak öne çıkmaktadır. Büyük veriye sahip buluta ne kadar / nasıl güvenmeliyiz? Bulut kullanımında uygulanacak güvenlik modellerinin ispatı yapılabilir mi? Büyük veriler işlenirken gizlilik ve/veya mahremiyet nasıl korunabilir?
Veri iletimi için gerekli olan SSL/TLS, SSH, VPN veya IPSEC gibi kriptografik protokollerin sağladığı güvenlik, Bulut’taki hesaplama ve depolama işlemlerindeki yeni saldırı tiplerini karşılamamaktadır. Aynı şekilde sadece AES, RSA, SHA ailesi, ve eliptik eğri kriptografi gibi standart simetrik/asimetrik kriptografik algoritma ve protokollerinin kullanımı güvenlik gereklerini sağlamada yeterli olsa da mahremiyet isterleri için ekstra kripto yapıtaşlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu konuşmada, güvenli iletişime ek olarak, güvenli hesaplama yöntemleri ile hem verileri ve hem de işlenmesini güvenli bir şekilde Buluta tevdi edilmesi, gizliliği ve mahremiyeti ihlal etmeden verilerin değiştirilememesi, silinememesi ve doğru bir şekilde işlenebilmesi gibi Buluta özgü güvenlik ve mahremiyet problemlerine değinilecek ve teknik açıdan en verimli çözümler incelenecektir.

speaker4Modern iletişim ve çevrimiçi hizmetleri kullanıcıların bu hizmetleri kullanabilmeleri için büyük miktarlarda kişisel veriyi sağlamalarını beklemektedir. Örneğin arama motorları kullanılan sorgulama terimlerini açığa çıkarmakta, sosyal ağ hizmetleri kişilerin sosyal bağlantılarını ve kişisel yaşantılarına ilişkin detayları ortaya koymakta, web tarayıcıları daha önceden ziyaret edilen site ve sayfaların profilini çıkararak hedefli reklamcılık gibi hizmetlere sağlamaktadır. Mahremiyet Tabanlı Teknoloji’ler (MTT) sistemlerin tasarım ve mekanizmalar vasıtasıyla kişisel bilgilerinin gerektiğinden daha fazlasını ortaya çıkarmadan ve üçüncü partiye paylaşılan veride kişinin kendi verisi üzerinde kontrolünü kaybetmeden çevrimiçi hizmetleri alabilmelerine imkan tanıyan teknolojik çözümleri içerir. Bu teknolojilere örnek olarak anonimizasyon yöntemleri, verinin güvenli olarak depolanması ve erişilmesi, veritabanlarının mahremiyet korumalı olarak aranması, mahremiyet tabanlı kimlik yönetimi ve gizli veri üzerindeki işlemlerin karşılıklı ortaklaşa hesaplamalarla veriyi ortaya çıkarmadan yapılabilmesini sağlayan teknolojiler verilebilir. MTT’leri diğer mahremiyet korumaya yönelik teknolojilerden ayıran özellik, tehdit modelinin kısıtlayıcı olmasıdır: tek bir merkezi otorite, tanım olarak tekil bir hata noktası oluşturacağından mahremiyet hizmetleri için kullanılmaz. Kullanıcılar kendi cihazlarına veya belirli bir hizmet grubuna güvenirler ve birbiriyle işbirliği yapmadıkları varsayılır. Bu mahremiyet tasarım prensibiyle güçlü karşı tehdit unsurlarına karşı güvence sağlanır ancak bu teknolojilerin tasarım, gerçekleştirme ve uygulamasında karmaşıklık sorununu da ortaya çıkarır. Sunumda MTT’lerin büyük veri ve bulut bilişime uygulanması ele alınarak farklı mimari alternatifler ile karmaşıklık sorununun nasıl adreslenebileceği tartışılacaktır.

PAYLAŞ

YORUM YOK